Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

ESCHERICHIA COLI lub BAKTERIE GRUPY COLI

Escherichia coli – w dużych ilościach znajduje się w odchodach ludzkich i zwierzęcych, a w efekcie również w ściekach surowych i oczyszczonych oraz w wodach naturalnych i glebach, zanieczyszczonych odchodami pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego bądź rolniczego. Termotolerancyjne bakterie grupy coli – grupa ta obejmuje rodzaj Escherichia, w mniejszym stopniu gatunki z rodzaju Klebsiella, Enterobacter i Citrobacter. Źródło bakterii, za wyjątkiem E. coli, mogą stanowić wody wzbogacone w substancje organiczne, np. ścieki przemysłowe, rozkładające się resztki roślinne i glebowe. Obecność termotolerancyjnych bakterii grupy coli w systemach rozprowadzających wodę może mieć miejsce w przypadku, gdy w wodzie znajduje się wystarczająca ilość związków pokarmowych dla bakterii lub gdy uzdatniona woda kontaktuje się z nieodpowiednimi materiałami, przy temperaturze wody powyżej 13 C i braku wolnego chloru.

Bakterie grupy coli – do grupy tej należą m.in. Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, które mogą występować w odchodach, wodach bogatych w substancje odżywcze, glebie, rozkładających się resztkach roślinnych, a także w wodzie pitnej o relatywnie wysokiej zawartości substancji pożywkowych. Gatunki tj. Serratia fonticola, Rahnella aquatilis, Buttiauxella agrestis, wykrywane w kale rzadko lub nie wykrywane wcale, posiadają zdolność do rozmnażania w wodzie do picia o stosunkowo wysokiej jakości. Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawierać bakterii grupy coli. Wykazanie ich obecności wskazuje na nieodpowiednie uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną ilość substancji odżywczych.


PACIORKOWCE KAŁOWE

Źródło większości gatunków „paciorkowców kałowych” stanowią odchody ludzkie i zwierzęce, a pewne gatunki i podgatunki występują w materiale pochodzenia roślinnego. Paciorkowce kałowe w wodach zanieczyszczonych rozmnażają się stosunkowo rzadko. Ze względu na wysoką odporność na wysychanie, wykazują większą wytrzymałość od E. coli i bakterii grupy coli


BAKTERIE Z RODZAJU CLOSTRIDIUM

Bakterie z rodzaju Clostridium zalicza się do organizmów beztlenowych, tworzących formy przetrwalnikowe. Clostridium perfringens, charakterystyczny przedstawiciel grupy, występuje przeważnie w odchodach (w mniejszych ilościach niż E. coli), jednak bakterie te mogą również pochodzić z innych źródeł naturalnych. Przetrwalniki charakteryzują się opornością na dezynfekcję i mogą przetrwać w wodzie dłużej niż bakterie z grupy coli. Z uwagi na tendencje do długiego przeżywania i gromadzenia się, bakterie z rodzaju Clostridium można wykrywać długo po fakcie zanieczyszczenia oraz daleko od miejsca jego wystąpienia.Zanieczyszczenie wody do picia opisanymi bakteriami stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów i powoduje zatrucia pokarmowe, objawiające się m.in. ostrą biegunką i bólami brzucha. Grupę najbardziej narażoną stanowią dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności (szczególnie pacjenci po przeszczepach)


Wszystkie wymienione gatunki/grupy nie mogą występować w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.