Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

PŁYWALNIEW zakresie dotyczącym pływalni, basenów, aktem prawnym jest Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Z uwagi na toczące się prace nad aktem normatywnym regulującym bezpieczeństwo zdrowotne wody, Główny Inspektor Sanitarny opracował "Wytyczne w sprawie wymagań jakosci wody oraz warunków sanitarno - higienicznych na pływalniach".

Wytyczne te powstały w oparciu o opracowanie Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, przygotowane w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Wytyczne określają wymagania oraz zakres prowadzonych badań wody na pływalniach, odnoszą się także do warunków sanitarno-higienicznych w tego rodzaju obiektach. Należy podkreślić, iż badania wody w przedstawionych wytycznych odnoszą się do badań mikrobiologicznych i stanowią minimum dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni. Zgodnie z zaleceniami WHO badania uwzględniają badania jakości mikrobiologicznej wody, jako tej najważniejszej z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego kąpiących się.
Jednakże należy dodać, iż skupienie się na badaniach mikrobiologicznej jakości wody nie zwalnia osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie pływalni z oceny właściwości fizykochemicznych wody. Istotnym jest zwrócenie szczególnej uwagi na kluczową rolę zarządzających pływalniami odpowiadających za zapewnienie, m.in. bezpieczeństwa zdrowotnego osobom korzystającym z tej formy rekreacji.

Zalecenia te powinny stanowić pomoc merytoryczną, dla osób prowadzących działalność w zakresie rekreacji wodnej przy podejmowaniu stosownych działań w celu: zapewnienia właściwego funkcjonowania pływalni, zagwarantowania właściwej jakości wody w tych obiektach i zapewnienia użytkownikom bezpiecznej kąpieli.

Dokument ten może być także wskazówką dla osób korzystających z rekreacji na pływalniach, poprzez kreowanie postawy prozdrowotnej, która powinna przyczynić się do utrzymania właściwej jakości wody oraz odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych w obiektach, z których korzystają.*

* Informacja przekazana przez Głównego Inspektora Sanitarnego


POBIERZ WYTYCZNE
Niniejsze wytyczne nie są źródłem normatywu prawnego.

WYTYCZNE
GIS